top of page

ŠUKOMAX NP 70 - 3600 kW

Šukomax NP.png

Kotlovi tipa Šukomax NP raspona snage 70-3600kW su niskopritisni parni kotlovi namenjeni za sagorevanje tečnog ili gasovitog goriva u sprezi sa ventilatorskim gorionicima sa produkcijom suvozasićene pare u količini 100-5185 kg/h. Uparivanje kotla sa ventilatorskim gorionicima na tečno ili gasovito gorivo daje maksimalni učinak kotla i stepen iskorišćenja od 90-92%.

                Kotao je izrađen kao tropromajni natpritisni tip kotla sa reverzibilnom plamenom cevi i snopom dimnih cevi što znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi i pospešuju isparavanje. Prva i druga razmena toplote odvija se metodom zračenja u reverzibilnoj plamenoj cevi dok se treća razmena toplote odvija u dimnim cevima pre nego što dimni gasovi napuste kotao uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Zbog korišćenja ventilatorskih gorionika u dimnim cevima ugrađeni su turbulatori koji omogućuju bolju razmenu toplote dimnih gasova i vode i time podižu stepen iskorišćenja kotla. Sama konstrukcija kotla je takva da obezbeđuje slobodne dilatacije plamene cevi i cevnog snopa, tako da ovi kotlovi mogu lako podneti nagle promene režima pri radu grejnog sistema. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom a plaštevi su zaštićeni plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju suvozasićene pare maksimalnog radnog pritiska 0,5 bar-a.

                Na zahtev kupca priključci za nivostat i vodokaz mogu se raditi sa leve ili desne strane kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko automatike gorionika i automatike kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page