top of page

ŠUKOPLAM VPR 25 - 900 kW

VPR2.png
Tablica sa karakterističnim merama

Toplovodni kotlovi na čvrsto komadno gorivo tip Šukoplam VPR 15-900kW u suštini predstavljaju modifikaciju kotlova tip Šukoplam R 15-900 kW I Šukoplam 100-900kW. Ova modifikacija se ogleda u ugradnji posebne taložne komore sa ventilatorom dimnih gasova (za kotlove 100-200kW) i ugradnji mehaničkog odvajača nečistoća (ciklona) i ventilatora dimnih gasova (za kotlove 250-900kW)  umesto standardne dimnjače kotla

                Na ovaj način kotao radi na tzv. veštačku promaju tj. glavni izvor vuče dimnih gasova postaje ventilator a ne dimnjak. Ugradnjom ventilatora postiže se bolje sagorevanje goriva kao i bolje održavanje zadate temperature u kotlu u željenim granicama. Ovo fino održavanje zadate temperature vode je vrlo bitno u brojnim industrijskim procesima, te to ove kotlove čini odličnim izborom za procesnu industriju. Takođe, zbog ventilatora dimnih gasova kotao može bez problema da radi i uparen sa dimnjacima koji po svojim karakteristikama (prečnik i visina) ne bi dali željenu vuču kod kotla koji bi radio na tzv. prirodnu promaju.U slučaju kvara na ventilatoru ili nestanka struje, taložna komora (ciklon) je opremljena preklopnom klapnom koja omogućuje da kotao sa veštačke pređe na rad sa prirodnom promajom.

                Rad ventilatora dimnih gasova i praktično održavanje temperature kontroliše automatika kotla.

                Ugradnja ventilatora dimnih gasova takođe, zbog pojačane promaje u kotlu, podrazumeva da u dimnim cevima kotla moraju biti ugrađeni turbulatori koji bi pojačano laminarno strujanje dimnih gasova pretvorili u turbulentno i time intenzivirali razmenu toplote između dimnih gasova i vode.Na ovaj način stepen iskorišćenja kotla može se povećati 7-10% što praktično znači i uštedu u gorivu koje kotao sagoreva.

                Sam kotao je izrađen kao tropromajni toplovodni kotao sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.     

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje kao i promenom broja obrtaja ventilatora dimnih gasova.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

bottom of page