top of page

ŠUKOPLAM VENT 24 - 90 kW

Vent2_edited.png
P50V - Sklop kotla - NOVI presek.jpg
Tablica sa karakterističnim merama

Kotlovi tipa Šukoplam VENT raspona snage 24-90kW u suštini su modifikovani kotlovi familije Šukoplam R 25-80kW. Ova modifikacija se ogleda u prilagođavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, koštice voća, ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Ložište kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za sagorevanje komadnog čvrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. Loženje kotla čvrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loženje kotla zrnastim materijalom vrši preko pužnog transportera sa bočne strane kotla. Skladištenje zrnastog materijala vrši se u dozirnom košu ispod koga, preko rotacionog dodavača, pužni transporter uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog koša se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla.Paljenje zrnaste biomase je potpuno automatsko preko električnog upaljača.Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isključivo veštačka promaja uz pomoć primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu količinu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju.Uvedeni vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u pužni transporter kako bi se sprečio povrat plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom košu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu ložišta vrši se preko vazduha koji ulazi na klapnu na donjim vratima a čiju količinu reguliše regulator promaje. U ovom slučaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su ventilatori primarnog vazduha isključeni. Ugradnjom taložne komore i ventilatora dimnih gasova kotao se drži u potpritisku te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom košu a ni ka vratima za ručno loženje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima pospešuje se stepen iskorišćenja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeđuje automatika koja na osnovu ulaznih podataka (temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnološkom procesu) šalje komandu izvršnim organima (ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, pužni transporter, elektro upaljač) i time održava sve zadate parametre potrebne za kvalitetno sagorevanje i što bolji rad kotla. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

bottom of page