top of page
MULTI.png
Tablica sa karakterističnim merama

ŠUKOPLAM MULTI 25 - 80 kW

Kombinovani kotlovi tipa Šukoplam MULTI raspona snage 25-80kW su specijalizovani kotlovi namenjeni za proizvodnju tople vode sagorevanjem različitih tipova goriva.Kostrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim pa i srpskim standardom SRPS EN 303-5

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa jednom vodom hlađenom pregradom i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi.Prva razmena toplote vrsi se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora,druga razmena toplote metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenoj pregradi kotla a treća razmena toplote je u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a.

                Kotao je izrađen kao kombinovani i namenjen je za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo, ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana srednja vrata na kotlu, ili za sagorevanje peleta, mazuta ili gasa ugradnjom gorionika na donjim vratima kotla.Ovo praktično daje kotlu raznovrsnost za sagorevanje različitih goriva kao i vrlo laku promenu tipa goriva koje se koristi.

                Ugradnjom gorionika na pelet, mazut ili gas i ugradnjom turbulatora u dimnim cevima radi još bolje razmene toplote stepen iskorišćenja kotla može dostići 92%.Automatika za rad kotla sa gorionicima kao i turbulatori se isporučuju na zahtev kupca i nisu sastavni deo standardne isporuke kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.Kod korišćenja gorionika na pelet, mazut ili gas količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika gorionika i automatika kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

bottom of page