top of page
Mega.png

ŠUKOPLAM MEGA 1000 - 2500 kW

Kotlovi iz serije Šukoplam MEGA 1000-2500 namenjeni su prvenstveno za sagorevanje  čvrstog komadnog goriva (drvo,ugalj) kao i raznovrsnog drvnog otpada.Kotao je namenjen da radi u sprezi sa ventilatorom dimnih gasova kako bi kvalitet sagorevanja pa samim tim i iskorišćenje kotla bilo na što višem nivou.U sprezi sa specijalnim nadzemnim „adijabatskim“ ložištem (gas generatorom) mogu se sagorevati trina, koštice voća, pelet, sečka i sitniji drvni otpad vlažnosti do 60%.Ovo sagorevanje odvija se potpuno automatizovano, dok se sagorevanje čvrstog komadnog goriva vrši u kotlu ručnim ubacivanjem kroz prostrana bočna vrata kotla.Zbog dubine ložišta , kotao ima dvoja vrata radi lakšeg čišćenja pepeljara i pristupa rešetki kotla za sagorevanje.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dva cevna snopa, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi.Prva razmena toplote vrsi se u ložistu ,u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora, druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u prvom snopu dimnih cevi kotla dok je treća razmena toplote u drugom snopu dimnih cevi pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.Na zahtev kupca kotao može biti opremljen i automatskim otpepeljavanjem kao i automatskim čišćenjem dimnih cevi kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapne na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.Kod korišćenja gas generatora količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika generatora i automatika kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page