top of page
LUX.png

ŠUKOPLAM LUX 15 - 80 kW

Kotlovi tipa Šukoplam LUX raspona snage 15-80kW namenjen su za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo,ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana kosa srednja vrata na kotlu. Kostrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim pa i srpskim standardom SRPS EN 303-5

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa jednom vodom hlađenom pregradom i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrsi se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora, druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenoj pregradi kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.

                U zadnjem delu ložišta kotla nalaze se opeke od vatrostalnog betona koje (nakon zagrevanja) odaju toplotu nazad u ložište i time pospešuju sagorevanje lako isparivih gorivih materija iz goriva. Ovo za posledicu ima kvalitetnije sagorevanje,bolji rad kotla i čini kotao trajnožarećim.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a.

                Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page