top of page
1 SUKOPLAM BUNKER.png

ŠUKOPLAM BUNKER 100 - 900 kW

                Kotlovi tipa Šukoplam bunker raspona snage 100-900kW namenjeni su prvenstveno za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (ugalj) koje se ručno ili automatski ubacuje u bunker na kotlu a zatim u kotao kroz prostrani srednji otvor na kotlu.Kotao ima kosu rešetku za sagorevanje u prednjoj zoni ložišta kako bi se sagorevanje pospešilo.Na samom bunkeru ugrađena je klapna koja sprečava povratak plamena i dimnih gasova iz kotla u bunker.Nakon sipanja goriva iz bunkera u kotao, bunker ostaje otvoren dok se srednja vrata na kotlu zatvaraju radi boljeg iskorišćenja kotla.Na bočnoj strani kotla ugrađena su dodatna reviziona vrata kroz koja se ujedno i čisti zadnji deo rešetke za sagorevanje.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi.Prva razmena toplote vrsi se u ložistu ,u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora,druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenim pregradama kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page