top of page

ŠUKOPLAM BIOS 100 - 550 kW

15.Sukoplam Bios copy.png
Tablica sa karakterističnim merama

                Kotlovi tipa Šukoplam BIOS raspona snage 100-550kW konsturisani su i izrađeni kao kotlovi za sagorevanje balirane biomase (slama,balirano pruće...) za potrebe većih industrijskih potrošača. Zbog specifičnosti u sagorevanju (visok sadržaj letećeg pepela) balirane biomase (slame,baliranog pruća...) kotao je opremljen taložnom komorom ili mehaničkim odvajačem čestica (ciklonom) sa ventilatorom dimnih gasova.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa jednom horizontalnom i dve vertikalne vodom hlađene pregrade kao i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Samo ložište kotla u kome se odvija prva razmena toplote izrađeno je u tri zone, zonu sušenja, zonu sagorevanja i zonu dogorevanja. Zona sušenja je ozidana vatrostalnim betonom koji (kada se zagreje) zrači toplotu nazad u ložište i prosušuje baliranu biomasu. Najveći deo predate toplote u ložištu predaje se metodom zračenja.Druga razmena toplote se vrši metodama zračenja i konvekcije u horizontalnoj vodom hladjenoj pregradi kotla i cevnom snopu dok je treća razmena toplote u vertikalnim vodom hlađenim pregradama pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Vertikalne vodom hlađene pregrade ujedno služe i kao prva faza u mehaničkom odvajanju sagorelih čestica goriva. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Dimenzije vrata za loženje kotla se rade na zahtev kupca i prilagođavaju njegovim potrebama.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.

                Zbog korišćenja ventilatora dimnih gasova u kotlu su ugrađeni turbulatori kako bi se postiglo što bolje iskorištenje kotla. Ventilator dimnih gasova kao i održavanje temperature u kotlu vodi automatika kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili promenom broja obrtaja ventilatora dimnih gasova.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

bottom of page