top of page
Sukoplam 300 kotao na cvrsto goriovo.png

ŠUKOPLAM 100 - 1000 kW

Kotlovi tipa Šukoplam raspona snage 100-1000kW namenjeni su prvenstveno za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo,ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana srednja vrata na kotlu.Takođe srednja vrata mogu biti opremljena otvorom za ugradnju gorionika na pelet,mazut ili gas.Ovo praktično daje kotlu raznovrsnost za sagorevanje različitih goriva kao i vrlo laku promenu tipa goriva koje se koristi.Kostrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim pa i srpskim standardima SRPS EN 303-5 i SRPS EN 12953

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi.Prva razmena toplote vrsi se u ložistu ,u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora,druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenim pregradama kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 3bar-a.

                Ugradnjom gorionika na pelet, mazut ili gas i ugradnjom turbulatora u dimnim cevima radi još bolje razmene toplote stepen iskorišćenja kotla može dostići 92%.Automatika za rad kotla sa gorionicima kao i turbulatori se isporučuju na zahtev kupca i nisu sastavni deo standardne isporuke kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.Kod korišćenja gorionika na pelet, mazut ili gas količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika gorionika i automatika kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page