top of page

PRIMULA R 18 - 320 kW

Primula R.png

Kotlovi tipa Primula R raspona snage 18-320kW namenjeni su za sagorevanje tečnog i gasovitog goriva uz pomoć ventilatorskih gorionika. Uparivanje kotla sa ventilatorskim gorionicima na tečno ili gasovito gorivo daje maksimalni učinak kotla i stepen iskorišćenja od 90-92%.

                Kotao je izrađen kao tropromajni natpritisni tip kotla sa reverzibilnom plamenom cevi i snopom dimnih cevi. Prva i druga razmena toplote odvija se metodom zračenja u reverzibilnoj plamenoj cevi dok se treća razmena toplote odvija u dimnim cevima pre nego što dimni gasovi napuste kotao uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Zbog korišćenja ventilatorskih gorionika u dimnim cevima ugrađeni su turbulatori koji omogućuju bolju razmenu toplote dimnih gasova i vode i time podižu stepen iskorišćenja kotla. Sama konstrukcija kotla je takva da obezbeđuje slobodne dilatacije plamene cevi i cevnog snopa, tako da ovi kotlovi mogu lako podneti nagle promene režima pri radu grejnog sistema. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom a plaštevi su zaštićeni plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a. (za kotlove 18-60kW) i 3bar-a (za kotlove 80-300kW)

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko automatike gorionika i automatike kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page