top of page

NAPOJNI REZERVOAR I DEGAZATOR

Tablica sa karakterističnim merama

Napojni rezervoar predstavlja element napojnog sistema parnih kotlova čiji je zadatak da obezbedi napajanje kotlova hemijski i termički pripremljenom vodom i održi temperaturu vode u granicama 103-105°C. Konstantna temperatura vode ostvaruje se dovođenjem pare u rezervoar i njenim direktnim mešanjem sa vodom. Na rezervoaru postoje revizioni otvor kao i otvor sa prirubničkom vezom za povezivanje degazatora. Osim ovih rezervoar je opremljen priključcima za vodokaz i nivostat kao i ostalim neophodnim priključcima potrebnim za pravilno funkcionisanje. Na zahtev kupca napojni rezervoari mogu se raditi i van standarda po želji kupca.

                Termički odvajač gasova - degazator montira se u sklopu sa napojnim rezervoarom i služi da odstrani štetne gasove iz napojne vode kotla. Ovo se naročito odnosi na kiseonik i ugljenu kiselinu koji prouzrokuju koroziju na vodenoj strani zagrevne površine kotla. Proces degazacije zasniva se na sposobnosti izdvajanja gasova iz smeše smanjenjem parcijalnog pritiska. Kada je temperatura vode jednaka temperaturi ključanja, parcijalni pritisak je jednak nuli i izdvajanje gasova je najveće. Voda ulazi sa gornje strane degazatora, pada preko kaskadnih pregrada i razbija na sitnije kapi. Ove kapi zahvata stuja vrele pare, dovodi ih do tačke ključanja i time dolazi do procesa izdvajanja gasova iz smeše. Sam degazator je izrađen kao vertikalna čelična posuda i preko prirubničkog spoja se spaja na napojni rezervoar. Na zahtev kupca degazatori se mogu raditi i van standarda ali je potrebno dostaviti informacije o protoku vode kroz degazator tj. kapacitetu degazatora.

bottom of page