top of page

ŠUKOPLAM NP 100 - 900 kW

Kotlovi tipa Šukoplam NP raspona snage 100-900kW su niskopritisni parni kotlovi namenjeni za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo,ugalj) i produkciju suvozasićene pare u količini 144-1296 kg/h. Na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se prilagoditi tako da imaju i automatsko sagorevanje peleta ili sečke maksimalne granulacije G30 i maksimalnog sadržaja vlage od 30%.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dve vodom hlađene pregrade i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora, pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi i pospešuju isparavanje. Prva razmena toplote vrsi se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora,druga razmena toplote se vrsi metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenim pregradama kotla dok je treća razmena toplote u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju suvozasićene pare maksimalnog radnog pritiska 0,5 bar-a.

                Na zahtev kupca priključci za nivostat i vodokaz mogu se raditi sa leve ili desne strane kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje.Kod korišćenja peleta ili sečke kao goriva  količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page