top of page

ŠUKOMAX VP 150 - 1500 kW

Šukomax VP.png

Kotlovi tipa Šukomax VP raspona snage 150-1500kW su visokopritisni parni kotlovi namenjeni za sagorevanje tečnog ili gasovitog goriva u sprezi sa ventilatorskim gorionicima i produkciju suvozasićene pare u količini 216-2160 kg/h. Usled visokog radnog pritiska kotlovi su podložni proveri konstrukcije i proizvodnje od strane imenovanih tela za opremu za pritisak.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa dva cevna snopa, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi i pospešuju isparavanje.Prva razmena toplote vrsi se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora,druga razmena toplote se vrsi u prvom snopu dimnih cevi dok je treća razmena toplote u drugom snopu dimnih cevi pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima. Čišćenje cevi kotla obavlja se periodično ručno,a na zahtev kupca može se ugraditi i automatsko čišćenje dimnih cevi.

                Kotao je namenjen za proizvodnju suvozasićene pare maksimalnog radnog pritiska 6 bar-a.Na zahtev kupca kotlovi se mogu raditi i za više radne pritiske od navedenih.

                Na zahtev kupca priključci za nivostat i vodokaz mogu se raditi sa leve ili desne strane kotla.

                Regulacija vazduha za sagorevanje vrši se preko automatika kotla i automatike gorionika.

                Napojna voda kotla mora biti omekšana i termički pripremljena kako ne bi došlo do poremećaja u radu kotla pa i havarija na kotlu.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu.

Tablica sa karakterističnim merama
bottom of page